Suzukimetoden

Sedan 1980 har Musikskolan Crescendo, tidigare Betelkyrkans musikskola specialiserat sig på undervisning enligt Suzukimetoden. Metoden härstammar från Japan där Shinichi Suzuki, violinist och filosof, tog fram metoden som bygger på att barnet får lära sig spela ett instrument redan vid tidig ålder på samma sätt som de lär sig tala, alltså genom att lyssna och härma. Får vem som helst kalla sig Suzukipedagog? Svaret är nej. Suzukimetoden är varumärkesskyddad och för att värna om utbildningens kvalité får endast de lärare som har minst en nivåutbildning kalla sig Suzukipedagoger.  Som förälder uppmuntras du att bli medlem i och engagera dig i vår föräldraförening som är ansluten till Svenska Suzukiförbundet.  Du får chansen att hjälpa till med det just du är bra på, som till exempel att baka, sköta ljud, ta hand om elever vid konserter, vara med på läger med mer. Att vara medlem i Svenska Suzukiförbundet innebär att ditt barn får delta i de speldagar, kurser och läger som arrangeras av förbundet eller lokalföreningarna samt ta del av stipendium som delas ut till deltagare i förbundets elevkurser. Dessutom stöttar du lärarnas nivåutbildningar så att ditt barn får den allra bästa undervisningen. Inbetalningskort kommer i början av höstterminen, familjeavgift: 350 kr/år

Förutsättningar

Tidig start

Då människans förmåga börjar utvecklas redan vid födseln, läggs i suzukimetoden den största vikt vid en kärleksfull och musikrik miljö från denna tidiga ålder. Detta är förberedelsen till den egentliga undervisningen, som bäst påbörjas i 4-6-årsåldern.

Lyssnande

Noter används ej de första åren och gehörsinlärningen dominerar helt. Lyssnande till musik är en viktig del i övningen där barnet lyssnar till inspelningar och läraren för att lära sig hur musiken låter. 

Alla kan

På samma sätt som varje barn lär sig tala kan det lära sig att spela ett instrument. Av största vikt är omgivningens uppmuntran och tilltro till barnets möjligheter att utveckla sin förmåga. 

Kortfattad beskrivning av Suzukimetoden:

  • Barnen börjar spela i tidig ålder. Undervisningen startar vid 4-6 års ålder.
  • Alla barn kan lära sig spela ett instrument, men det tar olika lång tid.
  • Det är viktigt att skapa bra förutsättningar för ett motiverat lärande och därför har föräldern en viktig roll inom Suzukimetoden. Höstterminen börjar med en föräldrakurs på 8-10 veckor, inga förkunskaper krävs.
  • Lyssnandet på musik behöver vara en del av vardagen. Genom att kontinuerligt lyssna på Suzukirepertoaren får barnen lättare att lära sig både nya melodier och ta till sig den teknik som krävs för musikstycket. 
  • Suzukirepertoaren är väl genomtänkt och eleven tar till sig nya kunskaper i varje nytt stycke.
  • Man lär sig spela på gehör vilket betyder att barnet lyssnar och härmar. Noter introduceras när barnet börjar läsa. 
  • Repetition är viktig för både utveckling och motivation. Man uppmuntras att öva hemma en liten stund varje dag så att spelandet blir en del av vardagen. På så sätt blir barnet tryggare i sina kunskaper och mer motiverat till att utvecklas mer.

Metodik - Byggstenar

Föräldern

Undervisningen inleds med en kurs för föräldrarna, som utbildas av läraren till barnets handledare och hjälpare. Barnet imiterar föräldern vid den första inlärningen. Lyssnande och inlärning sker tillsammans med föräldern, som är närvarande vid lektionerna.

Individuell lektion

Varje elev får en individuell lektion per vecka. Läraren övertar förälderns roll som förebild och visar bägge parter hur de ska arbeta hemma, samt stimulerar med sin kunskap och sin entusiasm.

Grupplektion

Eleverna spelar tillsammans regelbundet. Målet är en grupplektion i veckan.

Arbetssätt

Alla stycken i Suzukis repertoar är ordnade i en pedagogisk följd och innehåller moment som leder elevens spelförmåga vidare till nästkommande stycke. Således bör man arbeta så länge med varje stycke, att elevens förmåga blir tillräckligt utvecklad för att gå vidare.

Repetition

Alla stycken i Suzukirepertoaren repeteras ständigt. Elevens repertoar ökar hela tiden och genom att gå tilllbaka och repetera gammal repertoar där nyvunna tekniker kan läggas till får eleven på ett pedagogiskt sätt utveckla sitt instrumentalspel

Memorering

Varje stycke i suzukilitteraturen lärs in och spelas upp utantill.

Tonalistation

Tonbildningen finns hela tiden i centrum på lektionerna och vid övningen. Att ha en fin klang är viktig för musikupplevelsen redan på nybörjarstadiet.

Notläsning

När barnen är symbolmogna och har uppnått viss spelförmåga undervisas de i notläsning och elementär musiklära.

Repertoar

Suzukis repertoar gäller som en röd tråd och inget stycke hoppas över. I takt med ökade kunskaper och spelförmåga bör annan repertoar spelas jämsides.

Konserter

Eleverna skall ges tillfälle att framträda inför publik så snart som möjligt. Det kan ske helt informellt i hemmet, inför gruppen eller i större sammanhang med många medverkande. Som publik får eleven meningsfulla tillfällen att lyssna till musik.